Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo nói chung và công tác dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa đã phát huy hiệu quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an...
Tháng 12/2017, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính Phủ đối với Trường Mầm Non Họa Mi. Thành phần đoàn giám sát gồm có các đồng chí trong Ban Thường...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (01/02/2018 12:00:00 SA)
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Ngày 29/5/2019, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên phối hợp với UBND thành phố tổ chức Liên hoan“Tiếng hát đại đoàn kết” thành phố Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ các cấp thành phố Thái Nguyên, hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt...