Danh bạ

Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 14 đường Nha Trang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0208 3 855 700

Fax: 0208 3 855 700

Email: vanphongmttn@gmail.com

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa XV gồm các ông (bà) sau:

1

Ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0342819999; 0903.447.758

ĐTCQ:

Email:

2

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0915.174.666

ĐTCQ:

0280.3857.366

Email:

tungpct@thainguyen.gov.vn

3

Ông Lê Ngọc Linh , Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0912454687

ĐTCQ:

02083.754.316

Email:

dunglinhtn@gmail.com

4

Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0912.454.863

ĐTCQ:

02803.653.759

Email:

tuyendq@thainguyen.gov.vn

5

Bà Nguyễn Bắc Lệ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào

ĐTDĐ:

0912.294.758

ĐTCQ:

02803.752.842

Email:

lenb@thainguyen.gov.vn

6

Ông Phạm Trung Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức- Tuyên giáo

ĐTDĐ:

0972.506.369

ĐTCQ:

02803.652.554

Email:

dungpt@thainguyen.gov.vn

7

Ông Nguyễn Quang Tùng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0979.872.962

ĐTCQ:

02803.855.700

Email:

tungnq@thainguyen.gov.vn

 

 

8

Bà Nguyễn Thị Linh Sa, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo

ĐTDĐ:

 0982633454

ĐTCQ:

 

Email:

 linhsatdtn@gmail.com

II. Các Ban cơ quan  Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên:

1. Ban Dân chủ- Pháp luật;     

2. Ban Phong trào;

3. Ban Tổ chức- Tuyên giáo;

4. Văn phòng.

III. Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên:

1. HĐTV Dân chủ- Pháp luật;

2. HĐTV Văn hoá - xã hội;

3. HĐTV Dân tộc và tôn giáo.