Tin hoạt động

​ Chị thị về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


Ngày 29-01-2019, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dưới đây là nội dung Chỉ thị này:

Luật Thống kê quy định Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong các cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia. Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, phục vụ đánh giá, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tiến hành thu thập thông tin vào thời điểm 00 giờ, ngày 01/4/2019; được thực hiện trên phạm vi cả nước với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp, liên quan đến các cấp, các ngành và trực tiếp mỗi người dân.

Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; xác định cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019 nên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất và nghiêm túc các nội dung công việc theo phương án Tổng điều tra và Kế hoạch tổ chức thực hiện do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp xã và địa bàn điều tra.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện cho công tác điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến trong quá trình thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời phải chú ý vấn đề bảo mật thông tin, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật nói chung và Luật Thống kê nói riêng.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn xung yếu về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mục đích của cuộc Tổng điều tra.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả cuộc Tổng điều tra theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch của tỉnh, đồng thời hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và cấp xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung phục vụ công tác điều tra trên địa bàn.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền,vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực phối hợp với chính quyền các cấp, các điều tra viên để thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.


BBT

Các tin khác