Hoạt động của các tổ chức thành viên

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc

Ngày 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ và chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2018 cho 120 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ của 15 xã, thị trấn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận các xóm, bản trên địa bàn huyện. 

  

Trong 4 ngày (từ 17/4 đến 20/4), các học viên sẽ được bồi dưỡng 05 chuyên đề gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ Việt Nam; kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ làm công tác Mặt trận sẽ được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ. Nắm vững nghiệp vụ công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Qua đó, để MTTQ các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện./.

                      Trần Thị Vân - Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ

Các tin khác