Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên

lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Căn cứ Luật MTTQ Việt Nam; Điều lệ MTTQ Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh đề ra, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới.

2. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức mình; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong  sạch, vững mạnh.

3. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phải kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật những  nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

II.  MỤC TIÊU CHUNG

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, đoàn kết, sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

1.1. Chỉ tiêu chủ yếu

- Hằng năm, 100% Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

- Hằng năm, 100% cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng và của tổ chức mình.

1.2. Giải pháp thực hiện

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh để tuyên truyền, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; kịp thời cung cấp thông tin cho Nhân dân về tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh; về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền vận động thông qua việc phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng. Phát huy hiệu quả tuyên truyền của Trang thông tin điện tử, Bản tin của Mặt trận và các tổ chức thành viên, vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo.

- MTTQ các cấp tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc với các già làng, trưởng bản, người uy tín và Nhân dân vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; các chức sắc tôn giáo và tín đồ nhân dịp tết, lễ trọng của đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thành viên, phát triển đoàn viên, hội viên và thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác vận động, đoàn kết, tập hợp người Thái Nguyên, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hằng năm.

2. Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

2.1. Chỉ tiêu chủ yếu

- Đến năm 2024, 100% Ủy ban MTTQ cấp xã có mô hình điểm, 50% trở lên các khu dân cư có mô hình hiệu quả thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Hằng năm, vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các hoạt động an sinh xã hội đạt 100 tỷ đồng trở lên. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phấn đấu mỗi năm đảm nhận hỗ trợ về nhà ở cho 100 hộ nghèo trở lên.

2.2. Giải pháp thực hiện

- Ủy ban MTTQ chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp nâng cao chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng các mô hình Nhân dân tự quản có hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng các mô hình: “xóm nông thôn mới kiểu mẫu”, “xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

- Tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, sinh kế phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Ủy ban MTTQ chủ trì hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên ở mỗi xã, phường, thị trấn nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo theo địa chỉ, số lượng cụ thể từng năm. Hằng năm phối hợp tổ chức tốt “Tháng cao điểm vì người nghèo”, xây dựng và sử dụng có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ”... góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”. Tiếp tục phối hợp với ngành Công thương triển khai có hiệu quả các chương trình Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời phát huy cộng đồng người Việt Nam, người Thái Nguyên ở nước ngoài trong quảng bá, xuất khẩu, tiêu dùng hàng Việt Nam. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần xây dựng thói quen, văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam.

- Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, khích lệ tinh thần thi đua sáng tạo trong các cơ quan, tổ chức, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức thành viên và các cơ quan quản lý Nhà nước thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng các sản phẩm phục vụ công việc và đời sống. Tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa.

- Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào: “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

- Triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn.

3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

3.1. Chỉ tiêu chủ yếu

Hằng năm, 100% Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. MTTQ các cấp tổ chức ít nhất 02 cuộc giám sát chuyên đề theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội.

3.2. Giải pháp thực hiện

- MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thường xuyên quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp tới đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân.

- Nâng cao chất lượng tham gia góp ý và tập hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; vận động Nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và giám sát các cơ quan chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động Tổ hòa giải cơ sở.

- Thực hiên tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với cử tri; tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2854-QĐ/TU và 2855-QĐ/TU ngày 30/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Chủ trì, hiệp thương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia kiến nghị, giải quyết những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền cùng cấp lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát, phản biện phù hợp, thiết thực với đời sống Nhân dân.

- Hằng năm, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức ít nhất 01 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 230/KH-MTTQ-BTT ngày 28/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh “Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020”. Phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng và các tổ chức thành viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân

4.1. Chỉ tiêu chủ yếu

Hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức ít nhất 01 cuộc gặp mặt người Việt Nam, người Thái Nguyên ở nước ngoài và người nước ngoài ở Thái Nguyên.

4.2. Giải pháp thực hiện

- Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới tới các tầng lớp Nhân dân; phối hợp tổ chức tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, quan điểm đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác của Đảng, Nhà nước và  Nhân dân Việt Nam.

- Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Việt kiều, thân nhân Việt kiều nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống đoàn kết, hữu nghị của Nhân dân Việt Nam đối với các nước trên thế giới và các nước láng giềng để Nhân dân các nước hiểu về Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân trong và ngoài tỉnh, cộng đồng người Thái Nguyên ở nước ngoài thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư của tỉnh và tích cực hưởng ứng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

- Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào về thăm quê hương, gia đình; động viên kiều bào hướng về quê hương đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương, đất nước.

- Hằng năm, MTTQ phối hợp với UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, các tổ chức thành viên tổ chức gặp mặt kiều bào, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, học tập tại tỉnh Thái Nguyên.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

5.1. Chỉ tiêu chủ yếu

- Đến năm 2024, 100% cán bộ MTTQ các cấp và Trưởng ban công tác Mặt trận được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận.

- Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% trở lên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (không có xếp loại yếu); 95% Ban Công tác Mặt trận được đánh giá, xếp loại khá trở lên (trong đó 75% trở lên xếp loại tốt và xuất sắc, không có loại yếu).

5.2. Giải pháp thực hiện

- Xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực.

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy về các cơ chế, chính sách liên quan đến Mặt trận và việc bố trí cán bộ MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy trí tuệ, vai trò các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp tham gia đóng góp cho công tác Mặt trận.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi hoạt động chủ yếu; đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tập trung vào những vấn cấp thiết của địa phương; phát huy mọi nguồn lực của các lực lượng xã hội và các tầng lớp Nhân dân để triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động.

- Đổi mới quan hệ công tác giữa Mặt trận với chính quyền, cụ thể hóa thành các quy chế, chương trình phối hợp công tác. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức thành viên trong thực hiện phối hợp công tác, tập trung vào những vấn đề thiết thực, cụ thể, gắn với đời sống Nhân dân; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ chuyên trách; tiếp tục xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Ban Công tác Mặt trận, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban MTTQ tỉnh

- Xây dựng chương trình hành động; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, cán bộ Mặt trận.

- Văn phòng, các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban MTTQ tỉnh.

- Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các Ban chuyên môn định kỳ hằng năm tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động.

2. Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh

- Phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh phù hợp, gắn với thực hiện nội dung, nhiệm vụ, chương trình công tác của tổ chức mình; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV.

3. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã

- Tchức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh tới các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, cán bộ Mặt trận, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV.

4. Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh

- Tích cực phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng, các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Định kỳ tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:    

(báo cáo);

- UBTWMTTQ Việt Nam

- Thường trực Tỉnh ủy

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Văn phòng, các Ban Đảng Tỉnh ủy;

- BTT UBMTTQ tỉnh;                

- Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh;

- Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh;                         

- UBMTTQ các huyện, TP, TX;

- Lưu VT, Ban TC- TG.                                                                                                   

TM. ỦY BAN MTTQ TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Thái Hanh

 

 

Các tin khác