Các chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp số 75-CTTrPH-UBND-MTTQ tỉnh Thái Nguyên về Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Y BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỈNH THÁI NGUYÊN

 


 Số: 75 /CTrPH/UBND-UBMTTQ

              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới,

đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 


Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Thông qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động để vận động toàn dân hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; góp phần thực hiên các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

- Nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc về đời sống của nhân dân ở cơ sở, cộng đồng dân cư.

- Phát huy tính tích cực chủ động của mỗi cơ quan, tổ chức trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình phối hợp này.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo bn vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

          a) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, phân công trách nhiệm các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư:

          - Tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với 5 nội dung trọng tâm:

          + Thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng;

          + Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái;

          + Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm;

          + Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

          + Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

          - Vận động các gia đình, khu đân cư đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa là cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

          b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới theo chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để lại ai phía sau” ở cơ sở, khu dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

a) Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì vận động các nguồn lực xã hội thông qua các hình thức:

- Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ an sinh xã hội;

- Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, đỡ đầu các xã nghèo, khu dân cư nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững;

- Vận động hộ gia đình và nhân dân góp công, góp của phù hợp với điều kiện thực tế để tạo nguồn lực giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

b) Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi thẩm quyền, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp thực hiện tốt nội dung trên.

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

a) Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên vận động nhân dân xây dựng các mô hình:

- Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; khu dân cư, xã, phường, thị trấn giảm nghèo bền vững;

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn kiểu mẫu;

- Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

b) Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng mô hình, giới thiệu cách làm hay, thúc đẩy sáng kiến, phát huy nội lực để tạo sức lan tỏa trong địa bàn toàn tỉnh về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

4. Tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

a) Nội dung giám sát giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

- Nội dung giám sát giảm nghèo bền vững: Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020, trong đó tập trung:

+ Giám sát việc thực hiện quy trình xác định đối tượng hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy đnh.

+ Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước.

- Nội dung giám sát xây dựng nông thôn mới: Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung:

+ Công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình; ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện ở địa phương.

+ Kết quả thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới.

+ Giám sát bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm.

+ Kết quả phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước; thực hiện các quy định về hỗ trợ, đóng góp, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới; nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

+ Giám sát quá trình bình xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

- Nội dung giám sát đô thị văn minh:

+ Giám sát việc lập quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh; giám sát công nhận gia đinhg văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

+ Giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng chỉnh trang đô thị văn minh; thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, hộ thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

+ Giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa.

b) Nội dung phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

- Cơ quan Nhà nước khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân có trách nhiệm phối hợp và đảm bảo các điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị -  xã hội cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản này.

- Khi nhận được văn bản đề nghị góp ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tùy theo nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh trong dự thảo văn bản mà Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức phản biện xã hội phù hợp để nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo văn bản.

c) Đối tượng, phạm vi, hình thức, trình tự, thủ tục giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

- Khi Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức kiểm tra việc phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp tham gia theo quy định.

- Khi được các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương mời tham gia kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ có trách nhiệm phối hợp tham gia.

b) Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết:

- Định kỳ giao ban, sơ kết

+ Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp định kỳ 06 tháng tổ chức giao ban, 01 năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo cấp trên trực tiếp;

+ Ở khu dân cư, hàng năm vào dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tổ chức sơ kết 01 năm và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Định kỳ 03 năm các cấp tổ chức hội nghị sơ kết, 05 năm các cấp tổ chức hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp và với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ thực hiện tốt các nội dung phối hợp.

1.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ: Xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền, vận động nhân dân; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình, tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ về giảm nghèo bền vững; giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước về giảm nghèo.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh vận động, hướng dẫn nhân dân xây dựng và nhân rộng các mô hình, tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, khu dân cư, xã có cách làm hiệu quả, đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng và triển khai các đề án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, hiệu quả kinh tế cao; tăng cường công tác khuyến nông; đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.  

1.3. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới

- Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm làm căn cứ để các địa phương, sở, ngành chủ động bố trí nguồn lực, chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và các địa phương tham mưu UBND tỉnh phân bổ các nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm theo cơ chế của Trung ương, của tỉnh cho các địa phương.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình; kế hoạch kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh và kiến nghị những vấn đề phát sinh trong từng giai đoạn cụ thể và theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh, Trung ương.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành và các giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới mới.

1.4. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan xây dựng tiêu chí phường, thị trấn, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Ủy ban MTTQ cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận nhân rộng các mô hình hộ gia đình, khu dân cư, phường, thị trấn có cách làm hiệu quả xây dựng đô thị văn minh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách phát triển nhà ở; hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công; hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, sinh viên theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

- Chủ trì xây dựng và hướng dẫn các địa phương xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa sau khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

1.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
 ở cơ sở, khu dân cư lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn điều chỉnh tiêu chí, thủ tục bình xét để nâng cao chất lượng công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư, xã văn hóa, phường thị trấn văn minh phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng tiêu chí phường, thị trấn, thị xã, thành phố đạt chẩn đô thị văn minh.

1.6. Sở Y tế

Phối hợp với Ban Thường trực y ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Gắn các chương trình, các phong trào vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

1.7. Sở Tài nguyên và Môi trường

          - Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát và phản biện xã hội về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

          - Hướng dẫn UBND các cấp phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Ủy ban MTTQ cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

          1.8. Sở Tư pháp

          - Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh;

          - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện quy ước và hương ước ở cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

          1.9. Công an tỉnh

          Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ hướng dẫn vận động nhân dân đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

          1.10.  Sở Kế hoạch và Đầu tư

          - Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo Luật Đầu tư công;

          - Phối hợp với Sở Tài chính, các ban, ngành liên quan cân đối nguồn lực bố trí kinh phí đảm bảo để MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ tổ chức thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp này.

          1.11. Sở Tài chính

          - Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh bố trí, hướng dẫn kinh phí tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ trong chương trình phối hợp này trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

1.12. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng chương trình truyền thông về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

1.13. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Thái Nguyên

Tăng cường thời lượng phát sóng, chuyên trang, chuyên mục để triển khai chương trình truyền thông về  thực hiện giảm ngèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chú trọng tuyên truyền, phản ánh các tập thể, cá nhân thực hiện tốt giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2.     Ủy ban MTTQ tỉnh  

a) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh:

-  Hướng đẫn tổ chức  thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn tỉnh; chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội vận động toàn dân thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiện toàn Ban vận động, ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” (sửa đổi); tăng cường tuyên truyền vận động ủng hộ nguồn Quỹ và các quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ tại nội dung (1.11) của Chương trình phối hợp này.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan hướng dẫn tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b) Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh:

Cơ quan cấp tỉnh các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, trước hết các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn các cấp hội phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp lồng ghép nhiệm vụ tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tổ chức mình với triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ thực hiện Chương trình phối hợp này.

2. Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ xem xét, thống nhất điều chỉnh cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký 

Nguyễn Đức Minh

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Đã ký

 

 

 

Vũ Hồng Bắc

 

Nơi nhận:
- Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã;.
- Lưu:
VT, KGVX.

 

Các tin khác