Mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024Đại hội đại biểu MTTQ phường Quang Trung, TP Thái Nguyên- đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm của Tỉnh.

Đ

ại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Mặt trận các cấp thành phố Thái Nguyên, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã chủ động tham mưu với Thường trực Thành ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cơ sởtham gia góp ý Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Đại hội các xã, phường trong toàn thành phố. Theo đó, ngày 31/10/2018, Ủy ban MTTQ thành phố đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên; đây cũng là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Tỉnh lựa chọn là đơn vị đại hội điểm cấp xã của tỉnh.

Sau Đại hội điểm, Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tiến hành Đại hội. Đến hết tháng 2/2019, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thành công Đại hội 21 đơn vị xã, phường theo đúng kế hoạch; các xã, phường còn lại hoàn thành trong tháng 3/2019; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ trong Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cùng cấp theo đúng hướng dẫn Đại hội. MTTQ thành ph làm việc, trao đổi với cấp ủy cấp xã về công tác nhân sự theo Chỉ thị của cấp ủy.

Cùng với công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ các xã, phường và chuẩn bị các bước Đại hội Mặt trận thành phố Thái Nguyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân với những công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể để lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ MTTQ từ thành phố đến cơ sở, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt kết quả cao. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  thành phố Thái Nguyên đã thành lập 04 Tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ thành phố Thái Nguyên khóa XVII: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban Hậu cần. Với tinh thần trách nhiệm cao, các tiểu ban đang từng bước hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch phục vụ cho Đại hội sắp tới.

Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh và dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 4/2019. Đến nay, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên cũng đã bước đầu hoàn thành một số nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội MTTQ thành phố Thái Nguyên, như: dự thảo văn kiện Đại hội đã qua 3 lần xin ý kiến và đang trong quá trình hoàn thiện; xây dựng xong dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng hướng dẫn về số lượng, cơ cấu, thành phần; dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019; dự thảo nội quy, quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội; dự kiến danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố khóa XVII; các điều kiện về kinh phí đã được quan tâm cấp đủ từ đầu năm;; triển khai xây dựng bảng ảnh tuyên truyền, phối hợp với Đài TT-TH thành phố xây dựng phóng sự, viết tin bài chào mừng Đại hội MTTQ thành phố; phối hợp với Phòng văn hóa, trung tâm văn hóa thành phố căng treo cờ, phướn, băng zôn tuyên truyền; dự kiến Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội, các nội dung tham luận tại Đại hội; Thông báo phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị tham gia phục vụ đại hội…

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực Thành ủy, phối hợp của lãnh đạo UBND thành phố cùng sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên đã sẵn sàng đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp./.


Hoàng Thị Minh Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thái Nguyên

Các tin liên quan

Các tin khác