Tin hoạt động

Dụ thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đăng trên Bản tin Công tác Mặt trận và Website: mattranthainguyen.org.vn  Dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp, các tầng lớp nhân dân về:

          - Tiêu đề của Dự thảo Báo cáo chính trị

          - Bố cục của Dự thảo Báo cáo chính trị

          - Các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị

Các ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ: Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Số 12. Đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; hoặc gửi qua hộp thư điện tử: linhsatdtn@gmail.com (Đợt 1 trước ngày 30/4; đợt 2 trước ngày 15/5/2019 và ngay sau khi kết thúc Đại hội MTTQ cấp huyện)

(Mọi chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Thị Linh Sa, UVTT, Trưởng Ban Dân tộc -Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh. Điện thoại: 0982.633.545)ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH THÁI NGUYÊN

DỰ THẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC,

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP,

GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

(Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024)

------------------—^–-----------------

 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV diễn ra trong không khí phấn khởi. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới phát triển đất nước, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, 5 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế đã có sự phát triển vượt bậc, tạo thế và lực để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và của tỉnh, phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

NHIỆM KỲ 2014 - 2019

 

I- TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình đất nước cũng như tỉnh Thái Nguyên đứng trước những thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, một số lĩnh vực có sự phát triển bứt phá; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ[1]; các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong kết quả chung đó có sự tham gia đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động, khích lệ các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tạo đồng thuận xã hội, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đội ngũ công chức, công nhân, viên chức, người lao động với số lượng trên 210 nghìn người, chiếm tỷ lệ 17,5 % dân số toàn tỉnh, luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức; vững vàng về lập trường chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đội ngũ công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có đóng góp, cống hiến quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.

 Lực lượng nông dân với số lượng trên 823,5 nghìn người, chiếm tỷ lệ 67,2% dân số toàn tỉnh, luôn phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, luôn khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, đã và đang khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đời sống của nông dân từng bước được cải thiện, điều kiện sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe ngày càng nâng cao.

Đội ngũ trí thức phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có gần 6.900 trí thức (đứng thứ ba toàn quốc) tham gia ở tất cả các lĩnh vực; vừa giữ những vị trí lãnh đạo, điều hành xã hội, vừa trực tiếp tham gia thực hiện những công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, tạo ra nhiều công trình, sản phẩm có giá trị, góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lực lượng thanh niên với trên 384 nghìn người, chiếm 32% dân số và 56% lực lượng lao động trong toàn tỉnh. Đây là lực lượng đông đảo, có tiềm năng to lớn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp cận nhanh với những tri thức của thời đại và áp dụng vào học tập, lao động, vươn lên lập thân, lập nghiệp; luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Lực lượng phụ nữ với trên 635 nghìn người, chiếm tỷ lệ trên 50,85% dân số của tỉnh, luôn phát huy những phẩm chất, truyền thống của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tích cực nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội

Lực lượng cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong với trên 72 nghìn người, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân và chế độ; là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gắn bó với Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đội ngũ doanh nhân trong tỉnh có bước phát triển nhanh về số lượng, hoạt động trong hơn 6.400 doanh nghiệp, cùng hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể; thu hút và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Đây là lực lượng năng động, sáng tạo, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển bền vững của tỉnh.

Người cao tuổi, với trên 147 nghìn người, chiếm tỷ lệ hơn 12% dân số toàn tỉnh, luôn nêu cao tinh thần "Tuổi cao - gương sáng", làm trụ cột về đời sống tinh thần, giáo dục, động viên con cháu hăng hái lao động, học tập, chấp hành pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.

Đồng bào các dân tộc thiểu số với trên 300 nghìn người, chiếm tỷ lệ 27% dân số toàn tỉnh, trong đó 07 dân tộc thiểu số chiếm số đông là Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa. Đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước; có nhiều nỗ lực vươn lên xoá đói, giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc và sự đa dạng văn hoá của các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng bào các tôn giáo với trên 12 nghìn tín đồ của 03 tôn giáo (Phật giáo, Công giáo và Tin Lành), tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực trong hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cộng đồng người Thái Nguyên đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh luôn hướng về quê hương, đã và đang có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần để xây dựng quê hương Thái Nguyên giàu mạnh.

Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội quần chúng trong tỉnh hình thành và phát triển đa dạng; thông qua các tổ chức Hội đã huy động, tập hợp đông đảo các thành phần khác nhau tham gia đóng góp tích cực vào nhiều lĩnh vực của của đời sống xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được của đất nước và của tỉnh, Nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những khó khăn, những yếu kém, bất cập trong xã hội như: Tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là cuộc chiến tranh thương mại giữa các nước có nền kinh tế lớn tác động đến các doanh nghiệp và người lao động. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang suy thoái về đạo đức, lối sống, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng; tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; mất an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng khó kiểm soát; bạo lực gia đình, học đường, xâm hại trẻ em... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch luôn âm mưu hoạt động chống phá, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, lợi dụng những hạn chế, yếu kém và vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong tỉnh, một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường chưa chặt chẽ; việc triển khai một số chương trình, dự án, công trình trọng điểm tiến độ còn chậm, hiệu quả thấp, gây lãng phí, bức xúc trong Nhân dân; cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhiều nơi còn thấp kém; đời sống của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kết quả thực hiện cải cách hành chính chưa cao; hoạt động của một số “tà đạo”, tổ chức tư xưng tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn ảnh hưởng, tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Mặc dù còn không ít những khó khăn, thách thức trong đời sống xã hội, song Đại hội tin tưởng, với tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động của Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ 2014 - 2019

1. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chú trọng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh; các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương đến với các tầng lớp Nhân dân. Nội dung, phương thức tuyên truyền linh hoạt, kết hợp giữa truyền thông đại chúng với vận động cá nhân; coi trọng tuyên truyền miệng, vận động trực tiếp thông qua Ban công tác Mặt trận, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo..., góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã biên soạn và phát hành cuốn “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (1930 - 2015)”; xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Bản tin Công tác Mặt trận tỉnh Thái Nguyên[2]; tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, kết quả vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên xây dựng chuyên mục “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hằng tháng phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; thông qua nhiều hình thức để nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, kịp thời giải quyết; định kỳ báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy và kiến nghị tại các kỳ họp HĐND các cấp.[3]

Công tác đoàn kết tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo được MTTQ các cấp quan tâm, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức vận động theo Kết luận số 01 và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam[4]: Huy động, kết nối các nguồn lực góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo; tuyên truyền các chính sách dân tộc, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân; vận động giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam; vận động đồng bào tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu[5], chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân tự xưng tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trái pháp luật; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Ủy ban MTTQ các cấp giữ mối liên hệ thường xuyên, chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS; các chức sắc, chức việc, cơ sở tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán, các dịp lễ và sự kiện quan trọng của các tôn giáo; tổ chức các hội nghị gặp mặt, biểu dương các chức sắc, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo[6]. Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tham mưu, phối hợp vận động thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và tổ chức Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần ổn định tình hình, không để phát sinh “điểm nóng” liên quan đến dân tộc, tôn giáo; khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh được giữ vững.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hằng năm (ngày 18 tháng 11) được tổ chức sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các khu dân cư, liên khu dân cư; trở thành phương thức hiệu quả để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Ngoài phần lễ, hầu hết các khu dân cư đã tổ chức cả phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương, dân tộc. Các hoạt động biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu, trao tặng nhà đại đoàn kết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp tổ chức ngày hội cùng với sự tham dự, chung vui, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp với bà con Nhân dân đã góp phần khích lệ, động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư và giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền, khích lệ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tạo động lực, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo và ký kết các chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động[7]; được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện. MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động thông qua những việc làm thiết thực như: xây dựng các mô hình góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp đối ứng kinh phí, hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. MTTQ các cấp phối hợp giám sát, nâng cao chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu “gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa hằng năm; chủ trì phối hợp tổ chức tốt việc đánh giá sự hài lòng của của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, toàn tỉnh có 81,99% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 91,1% hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”[8]. Những năm qua, vốn huy động đóng góp từ người dân, doanh nghiệp và các nguồn khác tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 10.763,1 tỷ đồng, trong đó Nhân dân tham gia đóng góp gần 2.700 tỷ đồng; hiến 471,8 ha đất và đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 88/143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới[9]; thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo đã phát huy mạnh mẽ được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, trong đó MTTQ các cấp vừa vận động trực tiếp các nguồn lực ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, vừa hướng dẫn, kết nối để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, triển khai giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo và các địa phương còn khó khăn. Hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”, vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, từ năm 2017 đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phát động “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, chăm lo Tết cho người nghèo. Trong 02 năm (2018 và 2019) đã vận động được trên 45 tỷ đồng tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, vùng đồng bào có đạo còn nhiều khó khăn[10]. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ”, hằng tháng phát trên các kênh sóng của với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã huy động được trên 506 tỷ đồng, trong đó vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 56 tỷ đồng. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.249 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với trị giá trên 43 tỷ đồng; trao tặng hàng trăm nghìn suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò chủ trì, hiệp thương với các tổ chức thành viên trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững thông qua các phong trào, hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên nghèo và người nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất, trao tặng quà, học bổng, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ về nhà ở…[11]; các tổ chức đoàn thể đứng ra nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách cho đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ tính đến hết năm 2018 là 3.245, 609 tỷ đồng… Thông qua các hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 11,66% năm 2013 (theo chuẩn nghèo cũ) còn 6,39% năm 2018 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều).

Hằng năm, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động tổ chức, tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong 5 năm, MTTQ các cấp đã phối hợp với ngành Lao động, Thương Binh và Xã hội vận động Nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 32,025 tỷ đồng; phối hợp thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hết năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 7.800 hộ gia đình có công với cách mạng (xây mới là 2.812 hộ; sửa chữa là 4.988 hộ). Để chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, sự cố nghiêm trọng và giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì phát động, kêu gọi vận động giúp đỡ và kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ với tổng số kinh phí 11,993 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm chỉ đạo, triển khai cụ thể tới các cấp, các ngành, các địa phương, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/6/2018 về tiếp tục tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động. Các doanh nghiệp, người sản xuất trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với sản phẩm, hàng hóa làm ra, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích, định hướng tiêu dùng của Nhân dân, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ưu tiên mua sắm công sử dụng hàng hóa trong nước, tăng cường công tác quản lý thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, ổn định thị trường, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người sản xuất. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức các hội thảo, hội chợ triển lãm tôn vinh thương hiệu Việt với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố, doanh nghiệp trong nước và tổ chức quốc tế. Trong 5 năm đã phối hợp tổ chức 10 hội chợ cấp khu vực và cấp tỉnh; 20 phiên chợ đưa hàng sản xuất trong nước về nông thôn, miền núi, khu công nghiệp, thu hút đông đảo Nhân dân tới thăm quan và mua sắm.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chương trình phối hợp phòng chống  tội phạm, ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS; thực hiện phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên: Liên Đoàn Lao động phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Tỉnh đoàn với phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội LHPN với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, Hội Người cao tuổi với phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”; Hội Chữ thập đỏ với phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Hội Khuyến học với phong trào “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Giáo hội Phật giáo tỉnh với phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến”, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”…

3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Nhiệm kỳ qua đã bước đầu khẳng định một giai đoạn phát triển mới của Mặt trận các cấp trong công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã đi vào nền nếp, tiếp tục được đổi mới thông qua việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh[12]. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và chính quyền các cấp tổ chức 187 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và 7.271 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, với 505.658 cử tri tham dự, có 18.296 lượt cử tri phát biểu ý kiến; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND các cấp và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; xây dựng thông báo tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND các cấp.

Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2011-2015” và Đề án số 02-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở giai, đoạn 2016 - 2019”; nâng cao hiệu quả hoạt động của 3.018 tổ hòa giải khu dân cư; duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân định kỳ hàng tuần tại cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người[13].

Công tác giám sát và phản biện xã hội trong nhiệm kỳ qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, bước đầu phát huy hiệu quả, khẳng định được vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì giám sát 10 chuyên đề, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì giám sát 14 chuyên đề, tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và đời sống của Nhân dân: bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh thực phẩm, chính sách với người có công, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, bảo hiểm y tế… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện chủ trì giám sát 69 chuyên đề, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì giám sát 862 chuyên đề. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn giám sát thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, vận động Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện các chế độ chính sách, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thi công các công trình xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới tại địa phương[14]... MTTQ các cấp tham gia giám sát các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia các đoàn giám sát do Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND các cấp, các Ban của HĐND, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chủ trì; giám sát tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân…

Về công tác phản biện xã hội, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức nhiều hội nghị mời các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, đại biểu các dân tộc, tôn giáo, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tham gia góp ý kiến phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật, dự thảo xây dựng các chương trình, kế hoạch, các dự thảo tờ trình, nghị quyết của HĐND, UBND các cấp, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương: tổ chức 04 hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào 02 dự thảo luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Dân sự (sửa đổi); phối hợp với Đoàn ĐBQH tổ chức 62 hội nghị tham gia góp ý vào các Dự thảo luật; phối hợp với HĐND tỉnh tham gia góp ý 189 dự thảo Nghị quyết của HĐND liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. MTTQ cấp huyện, cấp xã tổ chức 15 hội nghị phản biện các đề án của địa phương[15].

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng Đảng thông qua nhiều hình thức và mở rộng đến các tầng lớp Nhân dân như: giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử cấp ủy các cấp; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng; phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân. Hằng quý tổng hợp báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân gửi đến cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp.

Thực hiện các Quyết định số 2853-QĐ/TU, Quyết định số 2854-QĐ/TU và Quyết định số 2855-QĐ/TU ngày 30/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên[16], trong 5 năm qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp phối hợp với Văn phòng, Ban Dân vận cấp ủy tham mưu tổ chức 462 hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp với Nhân dân, trong đó lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp 06 cuộc.[17] Tổ chức công đoàn các cấp đã tổ chức trên 1.000 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Công đoàn, người sử dụng lao động với 80.870 lượt người lao động. Thông qua các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tiếp thu và chỉ đạo giải quyết 4.046 ý kiến của Nhân dân, người lao động. Ngoài ra, thông qua hội nghị giao ban khối các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể, Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận chỉ đạo 82 ý kiến tham gia đề nghị, góp ý của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và chỉ đạo các cơ quan chức năng theo thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề đoàn viên, hội viên và Nhân dân kiến nghị.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử; phối hợp tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỉ lệ cao (99,7%); kết quả đã bầu được 07 đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên, 75 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 340 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.642 đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp nắm bắt, tổng hợp các ý kiến của cử tri và Nhân dân đối với người được lấy phiếu tín nhiệm (những người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu) theo quy định trước khi lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp HĐND các cấp[18]. Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp hiệp thương lựa chọn, giới thiệu bầu 23 Hội thẩm Toàn án nhân dân cấp tỉnh, 207 Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng.

MTTQ các cấp tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thông qua việc tổ chức thực hiện giám sát công tác xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí và vận động Nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; giám sát việc thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước trong việc tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí nói riêng; tổ chức thực hiện các chương trình giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong những những lĩnh vực còn gây nhiều bức xúc trong  nhân dân.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế

Hoạt động đối ngoại Nhân dân của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được tăng cường và đổi mới, đúng định hướng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Đảng và Nhà nước, tạo thuận lợi cho quá trình đổi mới toàn diện đất nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo thuận lợi cho phát kiển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; chương trình hành động Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của MTTQ Việt Nam về mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 23/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế; phối hợp tuyên truyền, vận động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Việt - Đức, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên có nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đối với người nước ngoài. MTTQ các cấp tham gia vận động Nhân dân hợp tác, tạo điều kiện đối với các tổ chức, công ty, người nước ngoài đến đầu tư, hợp tác trên địa bàn tỉnh; người Việt Nam, người Thái Nguyên ở nước ngoài thể hiện tình cảm với quê hương và đầu tư phát triển tại địa phương. Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, học sinh, sinh viên người nước ngoài đang công tác, học tập tại tỉnh Thái Nguyên.

MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp đón tiếp nhiều đoàn đại biểu quốc tế tới thăm, làm việc ở địa phương, đơn vị; cử lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia các đoàn học tập, công tác ngoài nước[19]; vận động các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp nước ngoài tham gia hưởng ứng các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương[20]. Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia[21]; 45 năm ngày ký Hiệp định Pari, 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Pháp; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết truyền thống của các nước và các hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác.

5. Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

Quán triệt Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, kiện toàn tổ chức, bộ máy từ tỉnh đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực

hiện các đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020", “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2019". Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã triển khai sâu rộng tới hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh, tập trung tham mưu triển khai các nội dung trọng tâm là: kiện toàn chức danh Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và cấp huyện; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên; từng bước khắc phục biểu hiện “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa” cán bộ; tăng cường phối hợp công tác giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức liên quan; từng bước sắp xếp, thực hiện mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện[22].

Ủy ban MTTQ các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Mặt trận, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đạt kết quả. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong các hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và ký quy chế, chương trình phối hợp cho giai đoạn tiếp theo[23].

Ủy ban MTTQ các cấp được thường xuyên củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, tính đại diện, tính tiêu biểu, thể hiện là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở mỗi cấp. Bộ máy cơ quan chuyên trách, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp được quan tâm kiện toàn theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ; làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của MTTQ ở từng cấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ MTTQ các cấp được quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận.[24] Hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện bước đầu phát huy hiệu quả.

Hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp luôn tập trung hướng về cơ sở, lấy khu dân cư là địa bàn để tổ chức hoạt động. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai, hướng dẫn cụ thể, gắn với lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Mỗi phong trào đều xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng; chú trọng chọn việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm, gắn với những vấn đề mà xã hội và Nhân dân quan tâm, các đối tượng, địa bàn còn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu thi đua. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã; xây dựng bảng chấm điểm theo từng nội dung, chương trình công tác; hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua. Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và các cấp trong tỉnh thành lập các cụm thi đua, định kỳ 6 tháng, 01 năm tổ chức giao ban để đánh giá, rút kinh nghiệm và bình bầu, suy tôn các đơn vị tiêu biểu; tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được và nguyên nhân

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp, thống nhất hành động và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp.

Công tác Mặt trận của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, những vấn đề Nhân dân quan tâm. Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, phát huy được sự chung sức tham gia của cả cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, điển hình là các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, chăm lo, hỗ trợ người nghèo. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện dân chủ ở cơ sở của Mặt trận các ngày càng rõ nét, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân; hoạt động giám sát, phản biện xã hội từng bước đi vào nền nếp, thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức được quan tâm thường xuyên; đội ngũ cán bộ Mặt trận từng bước được trẻ hóa, nâng cao chất lượng. Những kết quả trên là tiền đề, kinh nghiệm quan trọng cho công tác Mặt trận tiếp tục phát huy hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

* Nguyên nhân của những kết quả đạt được

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, các tổ chức thành viên và sự đồng thuận, tích cực ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao; lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tạo nền tảng thuận lợi, quan trọng để MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt Chương trình hành động đã đề ra.

MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Hạn chế và nguyên nhân

- Việc nắm bắt và phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc một số địa phương có lúc, có việc chưa kịp thời, đầy đủ; vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân của MTTQ chưa được thể hiện rõ nét.

- Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở một số nơi ít sáng tạo, chưa phát huy được sự tham gia tích cực của Nhân dân, hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các tầng lớp Nhân dân của MTTQ ở một số địa phương còn hạn chế, chưa kịp thời.

- Công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở ở một số địa phương chưa bài bản, còn lúng túng; công tác phản biện xã hội còn ít. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có nơi còn hạn chế.

- Hoạt động đối ngoại Nhân dân, đoàn kết, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài chưa rõ nét, kết quả còn hạn chế.

- Hoạt động của MTTQ một số địa phương còn chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa phát huy được nhiều vai trò của các cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trong Ủy ban MTTQ Việt Nam và thành viên các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ.

* Nguyên nhân của hạn chế

- Nguyên nhân khách quan: Những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường; tình trạng tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu của một bộ phận cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị làm giảm lòng tin của nhân dân; những khó khăn về kinh tế, xã hội ở các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số… phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc lựa chọn cán bộ làm công tác Mặt trận ở khu dân cư nhiều nơi còn khó khăn.

- Nguyên nhân chủ quan:

Chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam ngày càng được mở rộng, nhiều lĩnh vực công tác mới và khó, vừa triển khai vừa từng bước rút kinh nghiệm, do đó kết quả mới chỉ bước đầu.   

Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ MTTQ còn hạn chế, chưa theo kịp với yêu cầu của nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, còn thụ động, ngại đổi mới, hạn chế về công nghệ thông tin.

Công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ một số địa phương cơ sở chưa chủ động. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ đối với cấp dưới có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa sâu sát, chưa cụ thể, còn chung chung.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Mặt trận thường xuyên có sự biến động, nhất là cấp cơ sở; nhiều khu dân cư, Trưởng Ban Công tác Mặt trận có độ tuổi khá cao cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị. Bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp; vận dụng sáng tạo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; các cuộc vận động, các phong trào thi đua phải gắn với lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong chủ trì hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp, với nội dung cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; lấy khu dân cư là địa bàn hoạt động chủ yếu của MTTQ Việt Nam các cấp.

4. MTTQ Việt Nam phải thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đại diện quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để chăm lo và bảo vệ lợi ích của Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

5. Thường xuyên xây dựng, củng cố hệ thống MTTQ Việt Nam và phát huy vai trò tích cực, chủ động của các tổ chức thành viên  các cấp; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ từ tỉnh đến cơ sở; phát huy trò của các Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận, đội ngũ tư vấn, cộng tác viên.

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, đối ngoại; tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt khắc phục những hạn chế, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới hệ thống chính trị, hiện đại hóa nền hành chính quốc gia; xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả và cải cách chính sách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, hướng tới cải thiện và nâng cao chất lượng toàn diện cuộc sống của người dân.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là những thành tựu đã đạt được  trong những năm vừa qua, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt, phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ; tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước; chú trọng phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới… Tuy nhiên, những vấn đề xã hội đang đặt ra là những khó khăn, thách thức lớn cần phải quan tâm giải quyết, khắc phục, đó là: Sự phân hóa giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, miền núi; số hộ nghèo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh còn cao; lao động, việc làm, chuyển dịch lao động từ nông thôn ra thành thị, khu công nghiệp tạo ra áp lực lớn về phát triển hạ tầng, quản lý xã hội; tác động tiêu cực của mặt trái của cơ chế thị trườnghội nhập quốc tế; vấn đề ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp...

Trước tình hình đó, công tác Mặt trận của tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Mặt trận trong việc đoàn kết, tập hợp, phát huy các lực lượng trong xã hội, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nướcxây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận và thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) 100% MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(2) 100% cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng và tổ chức mình.

(3) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp bồi dưỡng, vận động, phấn đấu giới thiệu đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú là đồng bào có đạo cho Đảng xem xét, mỗi năm kết nạp được từ 25 đảng viên trở lên.

(4) Đến năm 2024, 50% trở lên các khu dân cư có mô hình hiệu quả thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(5) Hằng năm, vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các hoạt động an sinh xã hội đạt 100 tỷ đồng trở lên. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phấn đấu mỗi năm đảm nhận hỗ trợ ít nhất 100 hộ nghèo về nhà ở.

(6) 100% Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

(7) Định kỳ hằng năm, phối hợp tổ chức ít nhất 01 cuộc gặp mặt người Việt Nam, người Thái Nguyên ở nước ngoài và người nước ngoài ở Thái Nguyên.

(8) 100% cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp và Trưởng Ban công tác Mặt trận được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận.

 (9) 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo phản ánh tình hình các tầng lớp Nhân dân, công tác Mặt trận với Ủy ban MTTQ cấp trên đúng quy định và đảm bảo chất lượng.

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

1.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mở rộng tổ chức, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phản ánh kịp thời với các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, giải quyết.

1.2. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thông qua đó tăng cường phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đấu tranh, lên án những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu.

- Tiếp tục thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe Nhân dân nói”, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của Nhân dân, phản ánh định kỳ ít nhất 03 tháng một lần và đột xuất khi cần thiết để cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm chắc, đầy đủ tình hình các địa phương và tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; kịp thời cung cấp thông tin cho Nhân dân về tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh; về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; kết quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thông qua việc phối hợp đồng bộ với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh. Phát huy hiệu quả tuyên truyền của Trang thông tin điện tử và Bản tin nội bộ của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

- MTTQ các cấp tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò các tổ chức, chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc trong vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp phát động. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với tổ chức và đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa dân tộc để xâm hại lợi ích đất nước, quyền và lợi ích của Nhân dân, cộng đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thành viên, phát triển đoàn viên, hội viên và thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

 - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hằng năm để Ngày hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội, góp phần gắn kết cộng đồng, thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm, tăng cường gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

2. Chương trình 2: Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực, đồng thuận thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó trong các tầng lớp Nhân dân để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

- Vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh; đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân.

 

2.2. Giải pháp thực hiện

- Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng từng gia đình, khu dân cư có cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. MTTQ chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, tập trung xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực vận động, kết nối các nguồn lực xã hội, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện, phát huy vai trò giám sát của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp nâng cao chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản có hiệu quả ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư; tích cực tham gia xây dựng các mô hình: “xóm nông thôn mới kiểu mẫu”, “xã nông thôn mới kiểu mẫu”“huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.

- Tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, sinh kế phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Mặt trận chủ trì hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên ở mỗi xã, phường, thị trấn nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo theo địa chỉ, số lượng cụ thể từng năm. Hằng năm phối hợp tổ chức tốt “Tháng cao điểm vì người nghèo”, xây dựng và sử dụng có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ”... góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”. Tiếp tục phối hợp với ngành Công thương triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực thể hiện lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần xây dựng thói quen, văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam.

- Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, qua đó khích lệ tinh thần thi đua sáng tạo trong các cơ quan, tổ chức, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức thành viên và các cơ quan quản lý Nhà nước thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng các sản phẩm sáng tạo phục vụ công tác và đời sống. Tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa.

- MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền, cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, , “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân bảo vệ môi trường”, góp phần phát huy tính tự quản, bảo đảm sự phát triển bền vững ngay từ địa bàn dân cư. Phối hợp với ngành chức năng, tổ chức thành viên thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các chính sách đối với thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công, động viên thanh niên nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

- Triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn...

3. Chương trình 3: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

3.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; vận động và tổ chức để Nhân dân thực hiện quyền dân chủ thông qua các cơ quan, tổ chức và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3.2. Giải pháp thực hiện

- MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thường xuyên quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp tới đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thông qua các hội nghị Ủy ban MTTQ, các lớp, hội nghị bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền.

- Nâng cao chất lượng Mặt trận Tổ quốc tham gia đóng góp và tập hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; vận động Nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp và đề nghị chính quyền cùng cấp thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm kiến nghị, đề nghị. Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và giám sát các cơ quan chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động các Tổ hòa giải cơ sở.

- Thực hiên tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và ký quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với cử tri; tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và chính quyền các cấp; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2854-QĐ/TU và 2855-QĐ/TU ngày 30/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Chủ trì, hiệp thương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia kiến nghị, giải quyết những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền cùng cấp lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát phù hợp, thiết thực với đời sống Nhân dân. Tăng cường phát huy vai trò các chuyên gia trên các lĩnh vực của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp và của các ngành trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 230/KH-MTTQ-BTT ngày 28/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh “Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020”.  Phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng và các tổ chức thành viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các hình thức: góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức tọa đàm, thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn.

4. Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân

4.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tuyên truyền đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên thân thiện, cởi mở, cần cù, năng động, sáng tạo, tình nghĩa.

4.2. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới tới các tầng lớp Nhân dân; phối hợp tổ chức tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, quan điểm đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác của Đảng, Nhà nước và  Nhân dân Việt Nam.

- Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Việt kiều, thân nhân Việt kiều nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống đoàn kết, hữu nghị của Nhân dân Việt Nam đối với các nước trên thế giới và các nước láng giềng để Nhân dân các nước hiểu về Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân trong và ngoài tỉnh, cộng đồng người Thái Nguyên ở nước ngoài, tỉnh ngoài biết và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư của tỉnh và tích cực hưởng ứng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

- Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào khi về thăm quê hương, gia đình; động viên kiều bào hướng về quê hương đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương, đất nước.

- Hằng năm, MTTQ phối hợp với UBND tỉnh, các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tổ chức gặp mặt kiều bào, người nước ngoài đang sinh sống và công tác tại tỉnh.

5. Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

5.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ủy ban MTTQ các cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực; mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp mình, để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp theo tinh thần Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ chuyên trách; tiếp tục xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trên các mặt công tác, lĩnh vực hoạt động. MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, tổ chức thành viên ký kết các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp công tác với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và chức năng, nhiệm vụ của MTTQ.

5.2. Giải pháp thực hiện

- Xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực; kịp thời kiện toàn, củng cố Ủy ban MTTQ các cấp.

- Duy trì tốt phương thức của MTTQ các cấp trong tỉnh làm việc theo chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt phương châm sâu sát cơ sở. Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận duy trì chế độ họp định kỳ, đột xuất theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy về các cơ chế, chính sách liên quan đến Mặt trận và việc bố trí cán bộ MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy trí tuệ, vai trò các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp đóng góp cho công tác Mặt trận.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi hoạt động; đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tập trung vào những vấn cấp thiết của địa phương; phát huy mọi nguồn lực của các lực lượng xã hội và các tầng lớp Nhân dân để triển khai công tác Mặt trận.

- Đổi mới phương thức quan hệ công tác giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND và UBND cùng cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa MTTQ với tổ chức thành viên cùng cấp trong thực hiện phối hợp công tác, tập trung đi vào những vấn đề thiết thực, cụ thể, gắn với đời sống Nhân dân; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp; thường xuyên kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, cộng đồng người Thái Nguyên đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài phát huy truyền thống của quê hương cách mạng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng to lớn trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Đại hội, góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển nhanh, bền vững./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị qua từng năm; đến nay 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đã hoàn thành theo đúng tiến độ về thời gian, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt mang tính bứt phá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 12,81%. Năm 2018, thu ngân sách của tỉnh đạt 15.002,655 nghìn tỷ đồng (tăng 2.359,655 tỷ đồng so với năm 2017); thu nhập bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng/ người/ năm.

[2] Bản tin Công tác Mặt trận tỉnh Thái Nguyên phát hành định kỳ mỗi quý một số, mỗi số in 3.500 cuốn (trong nhiệm kỳ đã phát hành 70.000 cuốn) cấp phát tới các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ các cấp và 100% Ban công tác Mặt trận khu dân cư làm tài liệu sinh hoạt và tuyên truyền.

[3] Tổng hợp kiến nghị thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phiếu phản ánh định kỳ của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp; qua các Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện; qua lực lượng cốt cán trong các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các DTTS…

[4] Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”; Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo”.

[5] Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài Nguyên & Môi trường và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh ký Chương trình phối hợp số 47/CTPH-MTTQ-STNMT-CTG ngày 09/11/2016 về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp thực hiện 20 mô hình “Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại 9 huyện, thành phố, thị xã.

[6] Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị, biểu dương 110 đại biểu người DTTS và người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS, trong đó 70 đại biểu người có uy tín đã được gặp mặt, báo công với lãnh đạo Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội; tổ chức 03 hội nghị, biểu dương 161 đại biểu chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”

[7] Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 07/3/2017 thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; ký các Chương trình phối hợp với UBND tỉnh: Chương trình phối hợp số 43/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 27/3/2017 về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình phối hợp số 75/CTrPH/UBND-UBMTTQ ngày 16/6/2017 về phối hợp thực hiện giảm nghèo; ký Chương trình phối hợp số 53/CTPT-MTTQ-TCTV ngày 24/02/2017 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các tổ chức CT-XH, Liên hiệp các Hội KHKT và Liên minh HTX; Chương trình phối hợp số 51/CTrPH-MTTQ-BATGT ngày 17/3/2017 giữa Ủy ban MTTQ và Ban an toàn giao thông tỉnh về vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

[8] Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đến năm 2020 có 90% trở lên gia đình văn hóa; 70% tổ dân phố văn hoá; 65% làng, xóm văn hóa.

[9] Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đến năm 2020 có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã đạt 88% kế hoạch

[10] Năm 2018 vận động được trên 17 tỷ đồng, năm 2019 vận động được trên 27,8 tỷ đồng và đã tổ chức trao trên 32.000 suất quà Tết.

[11] Phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi giúp hội viên nghèo” của Hội Nông dân; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” của Hội LHPN; “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động; “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Ngôi nhà tình bạn” của Tỉnh đoàn;“Giúp Cựu chiến binh nghèo” của Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” của Hội Người cao tuổi…

[12] Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký quy chế phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh giai đoạn 2011 - 2016 và 2016 - 2021; phối hợp HĐND tỉnh ban hành Hướng dẫn liên tịch số 56/HDLT/HĐND-UBMTTQ ngày 23/5/2018 về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

[13] Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ các cấp  đã tiếp 26.257 lượt công dân; tiếp nhận 4.649 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân; phối hợp chuyển 3.536  đơn thư đến các cơ quan để giải quyết theo thẩm quyền.

[14] Toàn tỉnh hiện nay có 180 Ban Thanh tra Nhân dân với 1.748 thành viên 250 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng với 1.694 thành viên. Trong nhiệm kỳ, các Ban TTND thực hiện 2.058 cuộc thanh tra, giám sát và các Ban GSĐTCCĐ thực hiện 3.792 cuộc giám sát; kiến nghị các cơ quan, đơn vị 463 vụ việc, đến nay đã cơ bản đã được giải quyết theo đúng thẩm quyền.  

 

[15] Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Thái Nguyên tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 11 đề án của UBND TP Thái Nguyên; Ủy ban MTTQ các xã, phường thuộc TP Thái Nguyên tổ chức 118 hội nghị phản biện xã hội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa tổ chức phản biện 03 dự thảo nghị quyết của Huyện ủy.

[16] Quyết định 2853-QĐ/TU ban hành Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Quyết định 2854-QĐ/TU ban hành “Quy định thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT - XH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Quyết định 2855-QĐ/TU ban hành “Quy định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT - XH và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 

[17] Thường trực Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân tại huyện Đại Từ, huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên; Đoàn ĐBQH, lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với công nhân, người lao động tại huyện Phú Bình và thành phố Sông Công.

[18] Trong nhiệm kỳ qua toàn tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 1.169 người, trong đó cấp tỉnh 15 người, cấp huyện 105 người và cấp xã 1.049 người.

[19] Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tiếp đón và làm việc với Đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Các đoàn thể đón tiếp 23 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc (trong đó Hội LHPN tỉnh đón tiếp 09 đoàn; Tỉnh Đoàn đón tiếp 11 đoàn; Hội Nông dân tỉnh  đón tiếp 03 đoàn ).

[20] Công ty Samsung Electronic Thái Nguyên đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, thị xã Phổ Yên gần 1 tỷ đồng; hằng năm phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số kinh phí 675 triệu đồng; phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động bảo vệ môi trường. Hội LHPN tỉnh phối hợp với 05 tổ chức nước ngoài triển khai thực hiện 07 dự án hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và cộng đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc xây tặng 16 công trình nhà vệ sinh cho một số trường học thuộc địa bàn khó khăn của tỉnh…

[21] Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia tổ chức Gặp mặt hữu nghị cấp tỉnh chúc tết Bunpi May và Chol Chnam Thmay hằng năm; phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” và Liên hoan ca múa nhạc hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ 2.

[22] Đến nay, cấp tỉnh và 9/9 cấp huyện đã hoàn thành việc kiện toàn chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án vị trí việc làm và phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh thu gọn từ 05 phòng, ban xuống 04 phòng, ban chuyên môn (giảm 01 Ban, 01 chức danh Trưởng ban).

[23] Trong nhiệm kỳ Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký quy chế, chương trình phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo.

[24] Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức 56 lớp, hội nghị tập huấn cho 5.841 lượt cán bộ MTTQ các cấp, Trưởng Ban CTMT khu dân cư, Trưởng Ban TTND, Trưởng Ban GSDTCCĐ; cử trên 1.000 lượt cán bộ MTTQ các cấp tham gia các hội nghị tập huấn do Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành các cấp tổ chức.


Các tin liên quan

Các tin khác