Giới thiệu

MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH THÁI NGUYÊN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

- Tỉnh Thái Nguyên tiến hành Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc tháng 12 năm 1955, (1955-1959)

Đại hội đã bầu ra Ban lãnh đạo gồm 23 vị đại diện cho các giới, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh. Ông Bùi Chí Tâm được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội lần thứ  II Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (1959 -1961). 

 Tham dự Đại hội có 200 đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh tham dự. Đại hội đã bầu ra 35 vị uỷ viên.

Ông Bùi Chí Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch.

- Đại Hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (1961- 1964)

Đại hội diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 1961. Tham dự Đại hội có 184 đại biểu đại diện cho các tôn giáo, các giới, các ngành trong tỉnh. Ủy ban MTTQ căn bản giữ nguyên cơ cấu, tổ chức như Đại hội II.

Ông Bùi Chí Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch.

- Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (1964- 1974)

Đại hội diễn ra từ ngày 1 đến 4 tháng 3 năm 1964.

Đại hội đã bầu ra Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá mới gồm 59 vị.

Ông Bùi Chí Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch.

Ngày 21 tháng 4 năm 1965, Quốc hội quyết định hợp nhất 2 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái. Ông Nguyễn Việt Vinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Bắc Thái.

- Đại Hội lần thứ I Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Thái (1974-1978)

Đại hội diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 7 năm 1974. Tham dự Đại hội có 187 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 55 vị.

Ông Nguyễn Hồng An được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái.

- Đại hội lần thứ II Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Thái (1978- 1981)

Đại hội diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 1978. Tham dự Đại hội có 285 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 55 vị.

Ông Ngô Thượng Thạch được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh Bắc Thái.

- Đại hội lần thứ III Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Thái (1981- 1983)

Đại hội diễn ra từ ngày 25 đến 26 tháng 8 năm 1981. Đại hội đã hiệp thương bầu ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 51 vị

Ông Nguyễn Văn Nhỡ được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái.

- Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Thái (1983- 1988)

Đại hội diễn ra từ ngày 14 đến 15 tháng 10 năm 1983. Đại hội đã hiệp thương  bầu ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 51 vị

Ông Nguyễn Văn Nhỡ được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái.

Năm 1985 Ông Đồng Văn Dương được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái.

Năm 1988 Ông Đặng Phúc Lường được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái.

- Đại hội lần thứ  V Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Thái (1988- 1994)

Đại hội diễn ra từ ngày 28 đến 29  tháng 11  năm 1988. Dự Đại hội gồm 169 đại biểu đại diện cho các địa phương, các đoàn thể nhân dân, các hội, các dân tộc, các tôn giáo trong  tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái  gồm 55 vị ủy viên.

Ông Đặng Phúc Lường được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái đến năm 1989.

Tháng 9 năm 1991, Ông Nông Thái Nghiệp  được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái.

- Đại hội lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Thái ( 1994-  1998 )

Đại hội diễn ra từ ngày 26 đến 27  tháng 8 năm 1994. Tham dự Đại hội có 204 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 55 vị

Ông Nông Thái Nghiệp được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái.

 Năm 1997, ông Triệu Quang được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái.

Tháng 1/1997, tỉnh Bắc Thái được chia tách thành tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn. MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã qua 10 kỳ Đại hội (4 kỳ Đại hội trước khi hợp nhất tỉnh và 6 kỳ Đại hội trong thời gian hợp nhất 2 tỉnh).

- Đại hội lần thứ XI Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (1998- 2004 )

Đại hội diễn ra từ ngày 18 đến 19 tháng 5  năm 1998 tại trung tâm Thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khoá XI gồm 55 vị uỷ viên.

Ông Triệu Quang được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa XI.

Từ tháng 9 năm 1999  Ông Chu Văn Nhằn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI.

- Đại hội lần thứ XII Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (2004 - 2009)

 Đại hội diễn ra từ ngày 18 - 19 tháng 8 năm 2004 tại Trung tâm Thành Phố Thái Nguyên. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho các tổ chức, các hội, các cơ quan, đơn vị, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại hội hiệp thương dân chủ cử Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 gồm 69 vị ủy viên tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân.

 Ông Phùng Đình Thiệu được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khóa XII.

Tại Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh lần thứ 10, khoá XII nhiệm kỳ 2004-2009 (ngày 31/12/2008) đã hiệp thương cử  Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII.

- Đại hội lần thứ XIII Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (2009- 2014)

Đại hội diễn ra từ ngày 17- 18/7/2009 tại Trung tâm thành phố Thái Nguyên. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu đại diện cho các tổ chức, các hội, cơ quan, đơn vị, các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2009- 2014 gồm 75 vị tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII.

Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 8 (ngày 19/9/2012) đã hiệp thương cử ông Nguyễn Đức Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII.

- Đại hội lần thứ XIV Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (2009-2014).

Đại hội diễn ra trong hai ngày 11, 12/6/2014. Tham dự Đại hội có 270 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khoá XIV nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 71 vị Ủy viên Ủy ban.

Ông Nguyễn Đức Minh được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV./.

Các tin khác