Giới thiệu

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN, BAN THƯỜNG TRỰC, ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ TỈNH THÁI NGUYÊN

I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN MTTQ TỈNH.

1. Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước, phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thảo luận, đánh giá về kết quả công tác Mặt trận, quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh; xét, quyết định kết nạp thành viên của MTTQ tỉnh.

3. Ra lời kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ trì phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4. Uỷ ban MTTQ tỉnh họp định kỳ sáu tháng một lần, trường hợp đột xuất có thể triệu tập phiên họp bất thường; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH.

1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh; tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động sáu tháng, hàng năm của Uỷ ban MTTQ tỉnh, thực hiện các chủ trương, chương trình công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ; thay mặt Uỷ ban MTTQ tỉnh tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, đóng góp ý kiến, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại địa phương; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước.

2. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã theo quy định của Luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam; xem xét công nhận việc cử, bổ sung hoặc thay thế chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện; xây dựng, củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý bộ máy giúp việc cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh; giữ mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên; hướng dẫn, đảm bảo điều kiện hoạt động cho các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ tỉnh; ban hành các quyết định, thông tri, hướng dẫn, quy chế phối hợp công tác và kiểm tra việc thực hiện; xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN UỶ BAN MTTQ TỈNH

1. Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh có nhiệm vụ vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thi hành Hiến pháp và pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh; thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ mối liên hệ với nơi cư trú; đề xuất chương trình phối hợp công tác của các tổ chức thành viên với Ủy ban MTTQ tỉnh.

2. Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm giữ mối liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thường xuyên tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để đề xuất với Đảng, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh hàng quý tập hợp, phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, của đoàn viên, hội viên, của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh qua Phiếu phản ánh của Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

4. Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm tham dự đầy đủ các Kỳ họp của Uỷ ban MTTQ tỉnh, nếu vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tham gia các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ tỉnh (khi có yêu cầu), quyết định các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ tỉnh; thảo luận, chất vấn, kiến nghị về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh; tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng và Nhà nước; được cung cấp các điều kiện cần thiết cho hoạt động, hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước./.

Các tin khác