Giới thiệu

TỔ CHỨC, BỘ MÁY ỦY BAN MTTQ TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XIV

I. Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV: 

Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014-2019 được tổ chức trong 2 ngày 11/6 và 12/6/2014. Đại hội hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên khoá XIV gồm 71 vị, với cơ cấu thành phần: Các tổ chức thành viên 23 vị; MTTQ các huyện, thành phố, thị xã 9 vị; Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp 7 vị; Các cá nhân tiêu biểu 13 vị; Các chuyên gia trên các lĩnh vực 10 vị; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh 9 vị. Cơ cấu kết hợp: Nữ 16 vị (22,5%), người ngoài đảng 19 vị (26,7%), dân tộc thiểu số 17 vị (23,9%), tôn giáo 9 vị (12,6%). Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa XIV gồm các ông (bà) sau:

1

Ông Nguyễn Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0913.286.795

ĐTCQ:

02083.855.727

Email:

minhnd@thainguyen.gov.vn

2

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0915.174.666

ĐTCQ:

02083.857.366

Email:

tungpct@thainguyen.gov.vn

3

Ông Lý Văn Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0914833422

ĐTCQ:

02083.856.298

Email:

tholv@thainguyen.gov.vn

4

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0912454687

ĐTCQ:

02083.754.361

Email:

dunglinhtn@gmail.com

5

Ông Đàm Quang Tuyến, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ-Pháp Luật

ĐTDĐ:

0912.454.863

ĐTCQ:

02083.653.759

Email:

tuyendq@thainguyen.gov.vn

6

Bà Nguyễn Bắc Lệ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào

ĐTDĐ:

0912.294.758

ĐTCQ:

02803.752.842

Email:

lenb@thainguyen.gov.vn

7

Ông Phạm Trung Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức- Tuyên giáo

ĐTDĐ:

0972.506.369

ĐTCQ:

02803.652.554

Email:

dungpt@thainguyen.gov.vn

8

Ông Nguyễn Quang Tùng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0979.872.962

ĐTCQ:

02803.855.700

Email:

tungnq@thainguyen.gov.vn

 

 

9

Bà Nguyễn Thị Linh Sa, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo

ĐTDĐ:

 01234.934.306

ĐTCQ:

 02083.859581

Email:

 linhsatdtn@gmail.com

II. Các Ban cơ quan  Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên:

1. Ban Dân chủ- Pháp luật;        

2. Ban Phong trào;

3. Ban Tổ chức- Tuyên giáo;

4. Ban Dân tộc và tôn giáo;

5. Văn phòng.

III. Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên:

1. HĐTV Dân chủ- Pháp luật;

2. HĐTV Văn hoá - xã hội;

3. HĐTV Dân tộc và tôn giáo.

Các tin khác