Các chương trình phối hợp

(01/02/2018)
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
(05/10/2017)
Xác định cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trong thời gian gần đây, huyện Võ Nhai quyết tâm đẩy mạnh và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức ngày một nâng cao kiến thức chuyên môn, linh hoạt trong phương thức làm việc để hiệu quả giải quyết công việc mình phụ trách một nâng lên.Lực lượng cán bộ, công chức trẻ của huyện nhà cần quyết tâm và tiên phong thực hiện tốt việc cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác bằng những việc làm và kết quả cụ thể.
(16/06/2017)
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với những nội dung sau:
(15/06/2017)
Sáng 10/6, tại Hà Giang, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong nông nghiệp vùng trung du và miền núi phía Bắc. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, cùng đại biểu các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tham dự Hội nghị.
(02/06/2017)
Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Mặc dù Luật đã có hiệu lực được hơn 2 năm, nhưng đến nay, dường như văn bản luật này mới chỉ có hiệu lực tại các cơ quan, đơn vị mà chưa thực sự đi vào đời sống của người dân.