Giới thiệu

(28/11/2019)
Quá trình hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam Tỉnh Thái Nguyên gắn liền với sự hình thành, phát triển của Mặt trận Việt Minh - tổ chức đầu tiền của MTTQ Việt Nam. Tháng 8/1941 tại huyện Võ Nhai đồng chí Hoàng Quốc Việt đã phổ biến chương trình, Điều lệ Việt Minh cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ cứu quốc và tự vệ các xã huyện Võ Nhai với việc ổn định tư tưởng, đồng bào giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầu cách mạng.
(28/11/2019)
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
(28/11/2019)
I. ỦY BAN MTTQ TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 1. Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức trong 2 ngày 16/7 và 17/7/2019. Đại hội hiệp thương cử 74 vị tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, trong đó đại diện các tổ chức thành viên: 25 vị; Chủ tịch MTTQ các huyện, thành phố, thị xã: 9 vị; cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và lĩnh vực liên quan đến hoạt động của MTTQ: 31 vị; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh: 9 vị.
(17/07/2019)
Ngày 16, 17-7, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
(03/07/2017)
Nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
(03/07/2017)
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN, BAN THƯỜNG TRỰC, ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ TỈNH THÁI NGUYÊN
(01/06/2017)
- Tỉnh Thái Nguyên tiến hành Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc tháng 12 năm 1955, (1955-1959) Đại hội đã bầu ra Ban lãnh đạo gồm 23 vị đại diện cho các giới, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh. Ông Bùi Chí Tâm được bầu làm Chủ tịch.
(01/06/2017)
Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014-2019 được tổ chức trong 2 ngày 11/6 và 12/6/2014. Đại hội hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên khoá XIV gồm 71 vị, với cơ cấu thành phần: Các tổ chức thành viên 23 vị; MTTQ các huyện, thành phố, thị xã 9 vị; Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp 7 vị