Giới thiệu

(17/07/2019)
Ngày 16, 17-7, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
(03/07/2017)
Nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
(03/07/2017)
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN, BAN THƯỜNG TRỰC, ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ TỈNH THÁI NGUYÊN
(01/06/2017)
- Tỉnh Thái Nguyên tiến hành Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc tháng 12 năm 1955, (1955-1959) Đại hội đã bầu ra Ban lãnh đạo gồm 23 vị đại diện cho các giới, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh. Ông Bùi Chí Tâm được bầu làm Chủ tịch.
(01/06/2017)
Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014-2019 được tổ chức trong 2 ngày 11/6 và 12/6/2014. Đại hội hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên khoá XIV gồm 71 vị, với cơ cấu thành phần: Các tổ chức thành viên 23 vị; MTTQ các huyện, thành phố, thị xã 9 vị; Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp 7 vị