​I.  MỤC TIÊU

Nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;… làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chương trình hành động, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh thông qua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển bền vững.

II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình kinh tế- xã hội vào cuộc sống; lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời đưa thông tin đến cơ sở, cộng đồng dân cư; tổ chức thực hiện và vận động nhân dân giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo; vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, xây dựng đất nước.

- Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các biện pháp và mục tiêu cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, tránh hình thức, kịp thời biểu dương các gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến; đồng thời đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, duy trì việc đăng ký, kiểm tra, bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức biểu dương các Khu dân cư văn hóa, Gia đình văn hóa tiêu biểu; kịp thời sơ, tổng kết, khen thưởng, biểu dương nhân rộng các mô hình điểm, khu dân cư thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động; tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Có các giải pháp cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu:

+ Trên 85% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

+ Trên 60% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

+ 100% khu dân cư, liên khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

- Đổi mới nội dung và phương thức triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với mục tiêu tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp giảm nghèo của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tháng cao điểm "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình phối hợp giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Ủy ban MTTQ tỉnh về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Ủy ban MTTQ tỉnh về tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.

- Nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người tiêu dùng mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt; vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh nhận thức đúng trách nhiệm của mình đối với hàng hóa làm ra, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường...lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

- Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết TW4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đảm bảo 100% Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì phối hợp thực hiện tốt Quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật; giám sát công tác bầu cử, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao.

- Triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội (Quy chế); Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền (Quy định); Kế hoạch số 70-KH/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức quan triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW và Quyết định số 218/QĐ-TW; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên. Đảm bảo 100% MTTQ các cấp, các đoàn thể được quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt Quy chế và Quy định. Việc tổ chức thực hiện Quy chế và Quy định phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Điều lệ các đoàn thể chính trị - xã hội, năng lực tổ chức thực hiện của Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và điều kiện thực tế ở địa phương.

- Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả; phối hợp tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người, kéo dài gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo trên 70% Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn hoạt động tốt; 100% xóm, tổ dân phố xây dựng quy ước, hương ước, được UBND cấp huyện phê duyệt. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

- Phối hợp phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, tăng cường phốhợp các hoạt động với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Hội Việt-Lào, Việt –Đức, Việt-Nga; triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực, trên thế giới; vận động các tổ chức phi chính phủ, giúp đỡ nhân dân về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, xoá đói giảm nghèo, nhân đạo, từ thiện;…phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, công ty nước ngoài đến đầu tư, hợp tác trên địa bàn tỉnh.

5. Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

* Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận:

- Thường xuyên kiện toàn Uỷ ban MTTQ các cấp có cơ cấu, thành phần, số lượng hợp lý, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu, tính thiết thực, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở mỗi cấp.

- Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ các cấp. Kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các Hội đồng tư vấn, ban tư vấn, tổ chức tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Mặt trận; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước đổi mới cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho Mặt trận và các tổ chức thành viên hoạt động đạt hiệu quả; phối hợp xây dựng các quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận, nhất là cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận, các chi hội ở khu dân cư.

* Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp:

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị; Đề án số 04-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về tiếp tục đổi mới công tác Dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, gắn nội dung hoạt động của MTTQ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

- Thực hiện chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận, phát huy vai trò chủ trì phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ các cấp. Hướng các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư và hộ gia đình; coi trọng tính thiết thực của các cuộc vận động, các phong trào, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân theo mô hình tự quản, tự nguyện.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Định kỳ sơ, tổng kết các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ các cấp, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận. Đảm bảo 100% Ủy ban MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ./.