Số hiệu Số: 217/KH-MTTQ-BTT
Loại văn bản Kế hoạch, Quy chế
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 17/11/2017
Trích yếu nội dung kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Người ký duyệt Nguyễn Đức Minh
Download 1a738afa-1c3c-42c6-8158-9d3278cf1a3b.doc