Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

01-02-2018 00:00

 

{C}ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

{C}       

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22 tháng 01 năm 2018
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
                                                    

 

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) đã quan tâm thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP), như: Tham gia tích cực vào việc xây dựng và tuyên truyền các quy định về PCTNLP; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTNLP của MTTQ Việt Nam vẫn còn những hạn chế. Nhiều cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận vẫn chưa thực sự quyết liệt trong việc tham gia PCTNLP, sự phối hợp hành động PCTNLP trong hệ thống Mặt trận chưa thật sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; kết quả đạt được chưa cao.

Hiện nay, tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, vẫn diễn ra rất nhức nhối ở nhiều cấp, nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, tiếp tục làm xói mòn đạo đức xã hội, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Chính vì thế, PCTNLP luôn là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự tham gia thường xuyên, thực hiện kiên trì, kiên quyết của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó phải có sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam.

Để góp phần đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác PCTNLP giai đoạn 2018 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình PCTNLP của MTTQ Việt Nam).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam trong phòng ngừa, đấu tranh PCTNLP; tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hệ thống MTTQ Việt Nam về công tác PCTNLP phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

- Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên về công tác PCTNLP; phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế  của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác PCTNLP.

- Tăng cường phối hợp và thống nhất hành động trong hệ thống Mặt trận và giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận với các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác PCTNLP.

2. Yêu cầu

2.1. Chương trình PCTNLP của MTTQ Việt Nam phải bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác định rõ các mục đích, yêu cầu đặt ra trong công tác PCTNLP của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cũng như các giải pháp và các điều kiện bảo đảm thực hiện.

2.2. Việc thực hiện Chương trình PCTNLP của MTTQ Việt Nam phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sự chủ động vào cuộc của MTTQ Việt Nam các cấp và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bám sát thực tiễn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đoàn kết, ổn định, tăng cường đồng thuận xã hội và tránh bị lợi dụng.

2.3. Việc thực hiện Chương trình PCTNLP của MTTQ Việt Nam phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 04-NQ/TW và Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW ngày 19/01/2017 của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện pháp luật về PCTNLP

MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng về PCTNLP, về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp đấu tranh PCTNLP, về ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam Nhân dân vcông tác PCTNLP, tích cực tham gia đấu tranh PCTNLP. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, giải pháp của Đảng về PCTNLP; tuyên truyền, phổ biến các văn bản về PCTNLP như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 các văn bản pháp luật khác có liên quan đến PCTNLP.

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTNLP như: Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTNLP phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng;y dựng và nhân rộng mô hình điểm tuyên truyền trực tiếp pháp luật về PCTNLP cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Mặt trận và Nhân dân; phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về PCTNLP nhằm cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp PCTNLP trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Chú trọng việc vận động Nhân dân  tham gia chủ động, tích cực và có hiệu quả trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế bảo vệ, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực PCTNLP.

2. MTTQ Việt Nam chủ động, tích cực tham gia vào việc xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật để PCTNLP

MTTQ Việt Nam các cấp nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về PCTNLP và về các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: Chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ; các quy định liên quan đến cơ chế phân công, phân cấp, xác định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân; thủ tục hành chính; tài chính công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; các dự án BOT, BT…nhằm phát hiện, kiến nghị để hạn chế, khắc phục những “khe hở” dễ dẫn đến tham nhũng, lãng phí.

Trong năm 2018, tập trung cụ thể hóa vai trò giám sát của người dân, nhất là trong việc giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú, khu dân cư về những biểu hiện không lành mạnh về đạo đức, lối sống, những dấu hiệu bất minh trong thu nhập, tài sản, nhà đất....Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường giám sát của MTTQ Việt Nam với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, đảng viên về đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham gia xây dựng và phản biện xThống kê truy cập

Đang truy cập:654

Tổng truy cập: 8035