Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

Chương trình phối hợp số 75-CTTrPH-UBND-MTTQ tỉnh Thái Nguyên về Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16-06-2017 00:00

Y BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỈNH THÁI NGUYÊN

 


 Số: 75 /CTrPH/UBND-UBMTTQ

              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới,

đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 


Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Thông qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động để vận động toàn dân hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; góp phần thực hiên các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

- Nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc về đời sống của nhân dân ở cơ sở, cộng đồng dân cư.

- Phát huy tính tích cực chủ động của mỗi cơ quan, tổ chức trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình phối hợp này.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo bn vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

          a) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, phân công trách nhiệm các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư:

          - Tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với 5 nội dung trọng tâm:

          + Thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng;

          + Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái;

          + Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm;

          + Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

          + Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

          - Vận động các gia đình, khu đân cư đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa là cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

          b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới theo chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để lại ai phía sau” ở cơ sở, khu dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

a) Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì vận động các nguồn lực xã hội thông qua các hình thức:

- Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ an sinh xã hội;

- Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, đỡ đầu các xã nghèo, khu dân cư nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững;

- Vận động hộ gia đình và nhân dân góp công, góp của phù hợp với điều kiện thực tế để tạo nguồn lực giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

b) Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi thẩm quyền, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp thực hiện tốt nội dung trên.

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

a) Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên vận động nhân dân xây dựng các mô hình:

- Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; khu dân cư, xã, phường, thị trấn giảm nghèo bền vững;

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn kiểu mẫu;

- Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

b) Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng mô hình, giới thiệu cách làm hay, thúc đẩy sáng kiến, phát huy nội lực để tạo sức lan tỏa trong địa bàn toàn tỉnh về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

4. Tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

a) Nội dung giám sát giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

- Nội dung giám sát giảm nghèo bền vững: Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020, trong đó tập trung:

+ Giám sát việc thực hiện quy trình xác định đối tượng hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy đnh.

+ Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước.

- Nội dung giám sát xây dựng nông thôn mới: Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tạiThống kê truy cập

Đang truy cập:695

Tổng truy cập: 8041