Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công

15-06-2017 00:00

      Đến cuối năm 2016 toàn tỉnh Thái Nguyên có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó thành phố Thái Nguyên có 8/8 xã và thành phố Sông công có 4/4 xã đều đã về đích xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với xã đã đạt chuẩn; 9 xã được chọn để xây dựng “Nông thôn mới kiểu mẫu” cho giai đoạn 2016-2020.

      Thực hiện Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT, ngày 24/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công, đồng thời chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, trực tiếp triển khai, hướng dẫn cho UBND, Ủy ban MTTQ 8 xã của thành phố Thái Nguyên và 4 xã của thành phố Sông Công về thời gian, nội dung, nội dung, cách thức, quy trình tổ chức thực hiện tại các xã. 
      Theo hướng dẫn Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công các xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã tiến hành hướng dẫn các xã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

      Việc tiến hành lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của các hộ gia đình trong 10 nội dung cần khảo sát tập trung đầy đủ các vấn đề có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, mức huy động xã hội hóa trong nhân dân, sự hài lòng của người dân đối với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của cả 2 đơn vị thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công. Theo quy định được thực hiện trong khoảng từ 20- 30% đại diện số hộ gia đình của các xã và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên (câu hỏi thứ 10 của phiếu hỏi); 09/09 câu hỏi còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng. Kết quả được niêm yết công khai tại các xã và nhà văn hóa ở khu dân cư ít nhất 07 ngày và phát trên hệ thống truyền thanh của xã.

      Trong quá trình thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đi kiểm tra công tác triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại các xã của thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công. Theo đóviệc tổ chức lấy ý kiến người dân được thực hiện đúng hướng dẫn, đảm bảo khách quan, minh bạch. Tại các địa phương công tác phối hợp giữa MTTQ và UBND trong việc kiếm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như giải quyết những vướn mắc trong quá trình triển khai ở các xóm được quan tâm. Tỷ lệ xin ý kiến tại thành phố Thái Nguyên là 27,53%; thành phố Sông Công là 29,03% trên tổng số hộ gia đình trên địa bàn các xã (quy định từ 20-30%). Kết quả thành phố Thái Nguyên có 98,68% và thành phố Sông Công có 95% người được hỏi trả lời hài lòng về kết quả chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (nội dung số 10); 9/9 nội dung còn lại đạt từ 86,6% đến 98,03% được hỏi trả lời hài lòng.

      Số phiếu chưa hài lòng và không có ý kiến chiếm tỷ lệ thấp. Đối với số người được hỏi chưa hài lòng, nội dung chủ yếu tại các xã đã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xong chưa có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương; một số khu dân cư công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, hệ thống xử lý rác thải rắn chưa đạt tiêu chuẩn; một số nơi chất lượng điện chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của bà con…Những ý kiến thu được qua việc lấy ý kiến đã giúp các cấp chính quyền, MTTQ các đoàn thể nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của các tầng lớp nhân dân tại địa phương, đồng thời phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

      Thời gian tới nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, đồng thời nêu cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tổ chức thành viên cùng cấp thực hiện tốt việc giám sát và tổ chức thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân ở các địa phương đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã.

Bắc Lệ


Thống kê truy cập

Đang truy cập:619

Tổng truy cập: 8027